Privacy Policy

whangareispeedway.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ whangareispeedway.com

1.การปรับปรุงบริการ: เว็บไซต์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และวิจัยเพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน

2.การติดต่อสื่อสาร: เว็บไซต์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน เช่น การตอบกลับคำถามหรือคำขอข้อมูลที่ผู้ใช้งานส่งมาผ่านแบบฟอร์มต่างๆ

3.การโฆษณาและการตลาด: เว็บไซต์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการโฆษณาและการตลาด เช่น การส่งข้อมูลการโปรโมทสินค้าหรือบริการที่อาจสนใจตามความสนใจและประวัติการใช้งานของผู้ใช้งาน

4.การป้องกันความมั่นคงของข้อมูล: เว็บไซต์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันความมั่นคงของข้อมูล โดยการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น การใช้ระบบการเข้ารหัสข้อมูล (encryption) เป็นต้น

นอกจากนี้ เว็บไซต์บางแห่งอาจให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ หรือให้ความเลือกในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี โดยทั่วไปแล้ว นโยบายความเป็นส่วนตัวจะแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล และความสามารถในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งาน